Shri GOVIND DEVJI, JAIPUR. Live Darshan Timings 5 - 11:30 AM & 5:30 - 8:00 PM (Live Darshan)